1. Fogalmak

 1. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám)
 2. Reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut.
 3. Reklámközvetítés: reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet.
 4. Reklám közzétevője / Médiatulajdonos: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.
 5. Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli.
 6. Reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.
 7. Megrendelő: az Adentity Kft. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes vagy jogi személy.
 8. Médiahirdetésifelület-értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró személy, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé. Jelen jogviszonyban – amennyiben a felek között megállapodás erre jön létre – médiahirdetésifelület-értékesítő az Adentity Kft..
 9. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 10. Reklámtv.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 11. Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 12. Etikai Kódex: Jelen szerződés vonatkozásában az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatát értjük alatta.

A jelen dokumentumban nem meghatározott fogalmak tekintetében a Reklámtörvény rendelkezései alkalmazandók.

1. Bevezetés

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza azokat a szerződési feltételeket, amelyek alapján az Adentity Kft. (H-1119 Budapest, Etele út 69. Cégjegyzékszám: 01-09-323843, adószáma: 134898376-2-43) a Megrendelő részére média-hirdetésifelület értékesítési, reklámszolgáltatási és ezekkel kapcsolatos produkciós szolgáltatásokat nyújtja.

1.2. Felek rögzítik, hogy az Adentity Kft., mint médiahirdetésifelület-értékesítő a hirdetési felületek értékesítése során a médiatulajdonos, azaz a reklám közzétevő nevében jár el.

1.3. Tekintettel arra, hogy a Médiatulajdonos rendelkezik a reklám közzétételére alkalmas eszközzel, ezért az adott hirdetés közzétételével kapcsolatos végső döntés joga a Médiatulajdonost illeti meg.

1.4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Médiatulajdonos általános szerződési feltételeiben foglaltakat saját jogviszonyukra is irányadónak tekintik. Az Adentity Kft. tájékoztatja Megrendelőt, hogy melyik Médiatulajdonos általános szerződési feltételei irányadók.

2. Általános szerződési feltételek hatálya és módosítása

2.1. Jelen ÁSZF 2019. január 01 napjától hatályos annak módosításáig, vagy visszavonásáig.

2.1. Az Adentity Kft. jelen ÁSZF-et bármikor jogosult módosítani, melyről köteles a Megrendelőt a változás hatályba lépése előtt 30 nappal értesíteni. A folyamatban lévő megállapodások teljesítése a módosítás időszaka alatt Megrendelő részére nem válhat terhesebbé. Amennyiben jogszabályváltozás folytán jelen ÁSZF vagy a felek megállapodásának bármely része jogszabályba ütközne, vagy érvénytelenné válna, úgy az érintett rendelkezés helyett a jogszabály által előírt kötelező tartalom lesz irányadó. Jogszabályváltozásra tekintettel a Megrendelő megrendeléstől, vagy szerződéstől nem jogosult elállni, azzal, hogy az Adentity Kft. a szolgáltatások további nyújtását megtagadhatja.

2.2. Az ÁSZF és a megrendelés eltérése esetén minden esetben a visszaigazolt megrendelés, illetve a létrejött szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Ajánlatkérés

3.1 A Megrendelő az általa közzétenni kívánt reklámra az Adentity Kft–től írásban egyedi ajánlatot kér. A felek megállapodnak abban, hogy a faxon vagy e-mailen küldött ajánlatkérés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli ajánlatkérésnek, ha annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja. Az ajánlatkéréssel a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell:

– a Megrendelő teljes nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, cégjegyzékszámát, képviselőjét

– a Megrendelő telefon- és faxszámait,

– a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (címét és telefonszámát munkanapokon),

– ha a Megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el, úgy a tényleges hirdető megnevezését,

– amennyiben az adott reklámot több személy – hirdető – érdekében teszi közzé, akkor a Megrendelő köteles ezt is megjelölni, függetlenül attól, hogy a hirdetési díjat ki fizeti meg,

– a hirdetés fajtáját, időtartamát,

– a hirdetés megjelenítésének tervezett időpontját, a hirdetések darabszámát vagy a hirdetési díj szolgáltatás igénybevételére – adott kampányra – szánt nagyságrendi keretösszegét.

3.3 Ajánlatadás határideje

Az Adentity Kft. az egyedi ajánlatkérésre – annak kézhezvételtől számított 1 (egy) – 10 (tíz) munkanapon belül – indikatív, nem kötelező erejű, tájékoztató ajánlatot tehet. Ha az ajánlat kiadása és a hirdetési időszak első napja közötti időtartam

 • 8 hétnél hosszabb, akkor 10 munkanap
 • 6-8 hét közötti, akkor 8 munkanap
 • 4-6 hét közötti, akkor 6 munkanap
 • 3-4 hét közötti, akkor 5 munkanap
 • 2-3 hét közötti, akkor 3 munkanap
 • 2 hétnél kevesebb, akkor 2 munkanap
 • 5 munkanapnál kevesebb, akkor 24 óra,
 • 3 munkanapnál kevesebb, akkor 6 óra az egyes foglalások fenntartási ideje, és megrendelési határideje.

3.4 Az ajánlat sem az Adentity Kft. felé, sem a Megrendelő felé nem bír kötelező erővel. Az Adentity Kft. ajánlatát a foglalás lejártáig tartja fenn. Az ajánlatban szereplő díjak csak az ajánlatban szereplő rendelési mennyiség teljes megrendelése esetén érvényesek. Az ajánlatban rögzített foglalási idő elteltével, az abban foglalt adatok automatikusan érvényüket vesztik. Emellett a felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha az Adentity Kft. az eltérést írásban elfogadja.

 

4. Megrendelés

4.1. A Megrendelő az ajánlat szerinti hirdetési szolgáltatást, az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelés küldésével rendeli meg.

4.2. Megrendelést az Adentity Kft. kizárólag írásban fogad el. A faxon, vagy e-mailen küldött megrendelés akkor minősül írásbeli megrendelésnek, ha az mellékletként tartalmazza a Megrendelő által aláírt megrendelést szkennelt formátumban és annak elolvasását a címzett faxon, vagy elektronikus úton visszaigazolja.

4.3. A megrendelés tartalmi követelményeire az ajánlatkérésre (3.3.) vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

Ezeken felül a megrendelésnek tartalmaznia kell:

– a hirdetési tarifatáblázat szerinti listaárat, kedvezményeket, a kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjat.

– kampány végén van-e igény eltávolításra

– kampány befejeztével, kér-e hirdetési hatásvizsgálatot

4.4 Ha a hirdetés bármely okból nem felel meg jelen Általános Szerződési Feltételeknek, vagy a Médiatulajdonos által támasztott követelményeknek, akkor annak közlését az Adentity Kft. visszautasíthatja vagy a megjelenésért felárat számolhat fel. Abban az esetben ha azt észleli, hogy a Megrendelő plakátján, hirdetésén a Megrendelőn kívül olyan, az Általános Szerződési Feltételek szerint reklámozónak minősülő személyek reklámja is található, akiket a Megrendelő a Megrendelés visszaigazolását vagy a hirdetési szerződés megkötését megelőzően írásban nem jelentett be, akkor jogosult ezen reklámozót, illetve termékét eltávolítani, amelynek költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben az előzőekben meg nem nevezett reklámozó a plakátról már technikai okokból nem vagy csak súlyos nehézségek árán távolítható el, akkor az Adentity Kft. jogosult a teljes plakát megjelenését visszautasítani. Az ebből eredő károkért az Adentity Kft. felelősséggel nem tartozik.  A felár mértéke „a meg nem nevezett” reklámozónként az érintett kampány teljes nettó számlázott értékének maximum 50 %-ig terjedhet, melynek pontos mértékét – a maximum értéken belül – az Adentity Kft. jogosult önállóan megállapítani. A megállapított felárat Megrendelő köteles megfizetni.

4. Megrendelés visszaigazolása illetve elutasítása, a hirdetési szerződés megkötése

4.1. Az Adentity Kft. a megrendelést – amennyiben az ezen ÁSZF rendelkezései szerint jött létre – annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja, illetve szükség szerint a visszaigazolt megrendelés alapján hirdetési szerződést köt a Megrendelővel. A visszaigazolás folytán a Megrendelő és az Adentity Kft. között, a hirdetési szolgáltatások nyújtására irányuló hirdetési szerződés létrejön, aminek külön okiratba foglalására is jogosultak a Felek.

4.2. A hirdetési szerződés megkötése után a hirdető személye és a hirdetés anyaga az Adentity Kft. hozzájárulása hiányában nem módosítható, a hirdetési felület más személyekre nem átruházható.

4.3.  Az Adentity Kft. élhet a visszautasítási jogával, amennyiben a megrendelés hátrányosan érinti az üzleti érdekeit, vagy az nem tartalmazza az 3.3. pont szerinti adatokat, a megrendelésből valószínűsíthető, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetés jogszabály vagy a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseibe, különösen a 9. pont szerinti hirdetési korlátozások és tilalmak részben foglaltakba, valamint a jó erkölcsbe, közízlésbe, reklámetikai- vagy versenyszabályba ütközik vagy harmadik fél jogos érdekét sérti.

5. A hirdetési anyag átadása és kihelyezése

5.1. Az Adentity Kft. kizárólag egyedi megállapodásba foglalva, külön díjazás ellenében vállalja hirdetési anyag elkészítését. Ennek részleteit a felek közötti megállapodás szabályozza.

5.2. Megrendelő a hirdetési anyagokat az Adentity Kft. részére úgy adja át, hogy azt a Médiatulajdonos általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint is időben továbbítani tudja.

 

6. A hirdetések áthelyezése, esetleges eltávolítása

6.1. Az Adentity Kft., illetve a Médiatulajdonos hivatalosan igazolt indokok alapján − pl. közigazgatási határozat, rendelet, tűzkár, vízkár, felújítás, karbantartás, stb. – a Megrendelővel történt megállapodást követően áthelyezheti a reklámhordozókat.

6.2. Amennyiben a hirdetések elhelyezését vagy fennmaradását az illetékes hatóság, vagy az objektum tulajdonosa bármilyen okból megtagadja, úgy a megrendelés érvényét veszti. Eben az esetben Megrendelő az Adentity Kft. felé nem élhet semmiféle kártérítési igénnyel, azonban – a plakátok lefoglalásának kivételével – a hirdetési díj esetlegesen előre kifizetett hányada időarányosan a Megrendelő részére visszajár, amennyiben a Médiatulajdonos azt visszatéríti.

7.A hirdetési szerződés teljesitésének megtagadása, a megjelenítés felfüggesztése

7.1. Az Adentity Kft. a jelen pont szerinti esetekben, a hirdetés anyagának átvételét követően jogosult a hirdetési szerződés teljesítésének megtagadására. A teljesítés megtagadását minden esetben köteles megindokolni.

7.2. Az Adentity Kft. jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Megrendelő által átadott reklámanyagban hibát észlel és azt a Megrendelő az Adentity Kft. felhívására 2 (kettő) munkanapon belül nem javítja ki. A kijavításból eredő késedelmes megjelenésért az Adentity Kft. nem felel.

7.3. Az Adentity Kft. jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a hirdetési szerződés megkötését követően megismert tényleges tartalma az Adentity Kft. üzleti érdekeit súlyosan sérti, vagy a hirdetési anyag akár tartalmilag, akár technikailag nem felel meg a megjelenítés általánosan elfogadott színvonalának.

7.4. Az Adentity Kft. jogosult a hirdetési szerződés teljesítést megtagadni, ha a Megrendelőnek az Adentity Kft.-vel szemben 15 (tizenöt) napon túli lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn.

7.5. Amennyiben bármely harmadik személy jogszabálysértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva, az Adentity Kft.-től, a Médiatulajdonostól a hirdetés közzétételének megszüntetését, vagy felfüggesztését kéri, úgy ennek tényéről az Adentity Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, egyidejűleg egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, úgy az Adentity Kft. jogosult a további közzétételt megtagadni.

8. A hirdetési szerződés módosítása, lemondás

8.1. A hirdetési szerződés alapján megrendelt reklámeszközök mennyiségét a Megrendelő legkésőbb az első megjelenés kitűzött napját megelőző 30 (harminc) nappal jogosult módosítani az Adentity Kft. hozzájárulásával.

8.2. Az Adentity Kft. lemondásnak tekinti, ha Megrendelő egy általa megrendelt és az Adentity Kft. által visszaigazolt megrendeléstől (hirdetési szerződéstől) teljes egészében visszalép. Ugyanígy a lemondásra vonatkozó feltételek érvényesek a Megrendelő mindazon módosításaira is, amelyekben Megrendelő egy már visszaigazolt megrendelésben (hirdetési szerződésben) a hirdetési felület darabszámát és/vagy a hirdetési időszak futamidejét megjelenés kitűzött napját megelőző 30 (harminc) napon belül csökkenteni kívánja.

8.3. A hirdetési szerződés alapján igényelt hirdetési szolgáltatást a Megrendelő az első megjelenítés kitűzött napját megelőző hatvanadik napon belül jogosult kötbérmentesen, teljes egészében lemondani. Az Adentity Kft. a lemondást kizárólag írásban fogadja el. Ennek érvényessége a kézhezvétel időpontja. Felek a telefax, vagy e-mail feladásának időpontját (munkanapokon 17 óráig, ezután a következő nap 8 órájától) ismerik el a kézhezvétel időpontjának. A jelen pont szerinti lemondás az Adentity Kft. és a Megrendelő között, az adott hirdetés közzétételére létrejött hirdetési szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a már teljesített hirdetési díj előleg a Megrendelőnek 8 (nyolc) napon belül, kamatmentesen visszajár, amennyiben azt a Médiatulajdonos az Adentity Kft. részére visszatérítette.

8.4. A Megrendelő a szerződéskötés után és/vagy az első megjelenítés kitűzött napját megelőző 12 héten belül a lemondott hirdetési díj 20%-ának, nyolc héten belül a 40%-ának, hat héten belül a 60%-ának, két héten belül a 80%-ának, ettől rövidebb időszakon belül pedig 100%-nak megfelelő mértékű összeget köteles megfizetni az Adentity Kft. részére, kötbér címén. A lemondási díj a megrendelt kampányidőszak egészére vonatkozik.

8.5. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő köteles a Médiatulajdonos előbbieket meghaladó követeléseiért is helyt állni.

9. Hirdetési korlátozások és tilalmak

9.1 A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése bármely magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy a közerkölcs és/vagy közegészség szempontjából kifogásolható.

9.2.Az Adentity a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban rögzített reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti, a megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, amennyiben nem tudja eldönteni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

9.3 Az Adentity Kft. és a Médiatulajdonos a megjelentetni kívánt hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.

9.5 A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért elsődlegesen a Megrendelő tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Megrendelő köteles megtéríteni.

9.6 Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára a Reklámtörvény rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Megrendelő köteles figyelemmel lenni a Reklámtörvény előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra, köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve az Adentity Kft. írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

10.Rendes és rendkívüli felmondás

10.1. A hirdetési szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2. A hirdetési szerződés megszűnik a szerződéses időtartam lejártával, illetve a szerződés teljesítésével.

10.3. Mind a Megrendelő, mind az Adentity Kft. jogosult a közöttük fennálló hirdetési szerződést – a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben az ellenérdekű fél a vállalt kötelezettségeinek ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szólóan szünteti meg.

10.4. Rendkívüli felmondási oknak minősül, amennyiben a Megrendelő fennálló fizetési kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik. Az Adentity Kft. ilyen esetben igényt tart a hirdetési idő hátralévő időszakára felmerülő költségeinek megtérítésére is.

11. A Megrendelő felelősségére vonatkozó szabályok

11.1. A reklámért való felelősséget elsődlegesen a Reklámtörvény rendelkezései szabályozzák.

11.2. Felek rögzítik, hogy a Reklámtv. vonatkozásában reklámozónak a Megrendelő minősül.

11.3 A Megrendelő szavatol azért, hogy a közzététel céljából az Adentity Kft. részére átadott hirdetési anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok, így különösen a Reklámtv. rendelkezéseinek, illetve azért. hogy az sem az Adentity Kft., sem harmadik személyek jogait nem sérti.

11.4 Az Adentity Kft. a hirdetési anyagban megjelenített tényállításokért nem felel. Amennyiben valamely valótlan vagy megtévesztő tényállítás miatt harmadik személy az Adentity Kft.-vel szemben igénnyel lépne fel, úgy a Megrendelő köteles teljeskörűen helytállni és átvállalni minden olyan költséget, amit a harmadik fél igényel.

11.5. A Megrendelő vállalja, hogy az Adentity Kft. írásbeli felszólítása ellenében, 8 (nyolc) napon belül megtéríti a jogerős határozattal megállapított mindazon kötbért, bírságot és kártérítési összegeket, melyekkel a bíróság vagy más hatóság az Adentity Kft.-t a hirdetési anyag jogsértő tartalma miatt sújtja. A Megrendelő egyidejűleg köteles megtéríteni az Adentity Kft.-t, illetve a hirdetés közzétevőjét ért valamennyi igazolt kárt, valamint a jogvitával összefüggésben felmerült költségeit.

11.6. A Megrendelő bírság és egyéb közigazgatási úton kiszabott büntetés esetén az Adentity Kft.-vel szemben hozott elsőfokú határozat alapján köteles az Adentity Kft. részére a kiszabott összeget megfizetni, vagy vissza nem vonható letétbe helyezni. Az Adentity Kft. köteles az adott eljárás jogerős befejezésekor elszámolni a Megrendelővel és jogosult a rendelkezésére álló összegből, illetve a letétből kielégíteni a Megrendelővel szembeni kár és költség követelését.

11.7. A Megrendelő teljes felelősséget vállal az Adentity Kft.-vel és harmadik személyekkel szemben azért, hogy a hirdetési anyagban használt szerzői jogi védelem alatt álló alkotások felhasználására jogosult.

12. Az Adentity Kft. felelősségére vonatkozó szabályok

12.1. A Megrendelő a plakátkihelyezés, illetve a karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait (sérült, vagy rongált plakát, nem a megrendelt felületre történő kihelyezés) írásban (e-mailben vagy faxon, vagy postai úton), a hibáról készült fotó melléklettel jelezheti Adentity Kft. részére. Megrendelő a plakátkihelyezés, karbantartás minőségére vonatkozó kifogásait köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kampányidőszak kezdetétől számított 10 (tíz) munkanapon belül alatt, az előbbiekben meghatározott módon jelezni. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet. Amennyiben a Megrendelő kifogása megalapozott, Adentity Kft. köteles a feltárt hiba elhárítása érdekében a Médiatulajdonost 3 (három) munkanapon belül felhívni. A kihelyezett reklámanyag javítására a Médiatulajdonos köteles.

12.2 Kompenzációs igény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető.

12.3. Ha az Adentity Kft. által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Megrendelő elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését. A kérelem teljesítése tárgyában minden esetben a Médiatulajdonos dönt.

12.4. Az Adentity Kft-vel szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért az Adentity Kft. semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).

12.5. Mind az Adentity Kft., mind a Megrendelő aláveti magát az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatának minden olyan etikai és jogvita tekintetében, amely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kerül megindításra.

13. Fizetési feltételek

13.1. Keretszerződéssel nem rendelkező, alkalmi Megrendelő köteles megrendelésben rögzített díjak teljes egészében előre megfizetni a megrendelés visszaigazolását követő 5 (öt) munkanapon belül.

13.2. Keretszerződéssel rendelkező Megrendelők a keretszerződés alapján létrejött megrendeléstől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel kötelesek teljesíteni a díjakat.

13.3. Adentity Kft. indokolt esetben előleget kérhet a fizetendő díjakból, ebben az esetben előlegbekérőt, díjbekérőt állít ki a Megrendelő számára.

13.4. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a megjelölt határidőn belül a fizetési kötelezettségét, úgy az Adentity Kft. jogosult a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat felszámítására. Ha a Megrendelő korábban megrendelt Megrendeléseinek ellenértékét felhívás ellenére sem teljesíti, akkor az Adentity Kft jogosult követelése érvényesítésének érdekében minden jogszerű utat igénybe venni, továbbá jogosult a későbbi megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig.

13.5. A Megrendelő fizetési késedelme esetén köteles a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ (2) szerinti, az Adentity Kft. követelésének behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott, negyven eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. Előzőeken túl amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-al növelt mértékű késedelmi kamatát köteles megfizetni a késedelembe esés napjától a kifizetés időpontjáig terjedő időszakra.

14. Titoktartás

14.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a hirdetési szerződés teljesítése során, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy – ide nem értve a Médiatulajdonost – tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.

14.2. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 3 évig terheli őket.

14.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni.

15. Jogviták

15.1. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből eredő vitáikat megkísérlik békés úton, peren kívül rendezni, melynek érdekében kötelesek egyeztetést kezdeményezni.

15.2. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy a másik fél attól elzárkózik, és a felek bírósághoz fordulnak, úgy a felek a hirdetési szerződésből eredő jogvitájukat a polgári perrendtartás szabályai szerint megállapított hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntésére bízzák.

Érvényességi határideje: visszavonásig.

Kelt.: Budapest 2019.01.02.

Coyright © Adentity 2009 — All rights reserved.